Dr. Hans-Kurt Gindl
8750 Judenburg
Tel.: 03572 / 44 880